top of page
ได้เจอเธอในโลกนี้ชาตินี้
超意識 1.jpg
超意識課程簡介之1 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之3 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之 2 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之4 - 聖鏡法師
00:00
超意識2.jpg
超意識3 (2).jpg
超意識5.jpg
超意識課程簡介之5 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之7 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之9 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之11 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之13 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之6 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之8 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之10 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之12 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之14 - 聖鏡法師
00:00
超意識4.jpg
超意識7 .jpg
超意識6 .jpg
超意識8 .jpg
超意識課程簡介之15 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之16 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之17 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之18 - 聖鏡法師
00:00
超意識9.jpg
超意識14
超意識課程簡介之19 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之21 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之23 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之25 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之27 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之20 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之22 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之24 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之26 - 聖境法師
00:00
超意識課程簡介之28 - 聖鏡法師
00:00
超意識12
超意識課程簡介之29 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之31 - 聖境法師
00:00
超意識課程簡介之30 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之32 - 聖境法師
00:00
超意識10.jpg
超意識13
超意識-11
超意識課程簡介之33 - 聖境法師
00:00
超意識課程簡介之36 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之34 - 聖境法師
00:00
超意識課程簡介之37 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之35 - 聖境法師
00:00
超意識課程簡介之38 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之39 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之42 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之40 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之43 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之41 - 聖鏡法師
00:00
超意識課程簡介之44 - 聖鏡法師
00:00

บทนำสู่หลักสูตรสติขั้นสูง

มันถูกสอนโดยเจ้าอาวาสวัด Huayan ใน Hengshan โดย Holy Land Master ผู้พัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้าของร่างกายมนุษย์ (สี, เสียง, กลิ่นหอม, รส, สัมผัส) ด้วยเทคนิคการฝึก tantric แบบโบราณผสมผสานกับ super- จิตสำนึก-การควบคุมตนเองวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโลก และเข้าสู่ฐานข้อมูลหน่วยความจำเพื่อขจัดอุปสรรคทางปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตนี้และบรรเทาการแทรกแซงของกรรมความไม่รู้และเผชิญกับชีวิตในอนาคตในเชิงบวก

招生簡介.png
招生簡介操作.png
bottom of page